پنجشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۱ | Thursday, 29. September 2022

زن در آیین هندو و زرتشت (زن در متون مقدس ۱ )

hendou

فهرست مطالب

چرا زن در متون مقدس؟       

مروري بر متدلوژي برخورد با متون مقدس در مباحث زن               

بخش اول: زن در آيين هندو

متون مقدس آئينه تاريخ‌اند     

برخي ويژگي‌هاي اديان و انديشه هندي

تسامح و رياضت هندي بستر ساز دموكراسي سياسي و توسعه اقتصادي          

تفاوت در تلقي از وحي و چگونگي تدوين كتاب مقدس در هند          

برخي ويژگي‌هاي ريگ‌ودا و اوپانيشاد

معرفي چند منبع براي مطالعه              

زن در آيين هندو

تحليل واژگاني (زن) در ريگ‌ودا و اوپانيشاد      

دو روايت از داستان آفرينش انسان در متون هندي             

ايزدبانوان و تحليلي در باره آنها           

نگاه وحدت وجودي به زن و مرد        

زن همراه مرد در معرفت و رياضت   

زن براي مرد         

مذكرگرايي (و دختركشي)    

آموزش براي پسران              

رسم ساتي (خودسوزي زنان بيوه)       

زن موضوع هديه و ديه (تاوان)          

خويش كاري زنان 

تصوير زنان در متن             

زن در خانواده       

بي‌ارثي زنان         

تأكيدات اخلاقي      

مسائل عصري و غيرعلمي  

كاست‌ها و حرامزادگي          

زندگي شادمانه       

جمع بندي              

جدول ويژگي‌هاي نااين‌زمانه و اين‌زمانه آيين هندو در رابطه با زنان              

يك سؤال از حاضران            

پرسش و پاسخ       

متن بدون تفسير     

ضميمه 1: ريگ ودا             

ضميمه 2: اوپانيشاد              

بخش دوم: زن در آيين زرتشتي

آيين زرتشتي يا آيين زرتشت؟              

زرتشت  

اوستا      

گات‌ها     

دوآليسم توحيدي زرتشتي، يك پارادايم مستقل      

رفرم و ضدرفرم در اوستا     

معرفي برخي منابع براي مطالعه بيشتر               

برخي ويژگي‌هاي آيين زرتشتي

ثنويت هستي‌شناختي و انسان‌شناختي و تثليث اخلاقي        

درون‌گرايي هندي و برون گرايي ايراني             

واقع‌گرايي ايراني و واقع‌گريزي هندي

رياضت و انضباط نفس و بدبيني به زندگي هندي و كار و رفاه و تعادل نفس

و خوش‌بيني به زندگي ايراني             

پيوند با سلطنت      

نسبت مليت و مذهب؛ قوم‌گرايي باز     

جدايي نهاد دين و دولت        

جاودانگي انسان و طرح و تأكيد بر آخرت          

بحث آخرالزمان و سه موعود (يا سوشيانت)       

حمله به كوي‌ها (شاه – كاهنان) و كرپن‌ها (كاهنان اديان ماقبل زرتشت)          

وجود كاست‌ها       

نگاه و برخورد منفي با برخي حيوانات و انسان‌ها              

خودي و غيرخودي كردن ديني            

مجازات‌هاي خشن عرفي و مجازات‌هاي مذهبي  

تأكيد بر عقل و خرد در انتخاب راه زندگي          

ارزش‌هاي اوستايي

زن در آيين زرتشتي

تحليل واژگاني       

دو صدايي بودن اسطوره آفرينش در اساطير زرتشتي        

اسطوره‌هاي ديگر در روايت پلكاني آفرينش در فرهنگ زرتشتي      

اسطوره كيومرث، پيش‌نمونه انسان (نخستين انسان، نخستين پادشاه)

اسطوره مشي و مشيانه         

اسطوره جمشيد      

ايزدزنان

ديوزنان  

جادوان و پريان     

زنان مخاطب دعوت             

ستايش برخي زنان 

طرح هم‌رديف زنان و مردان

طرح انحصاري مردان         

مذكرگرايي و تأكيد بر پسر   

خويش‌كاري و نقش زنان      

نفرت‌انگيزي نازايي زنان     

تصوير زنان در متن             

تأكيد بر آموزش پسران         

زن موضوع مزد و هديه و فديه           

زن در خانواده       

                برتري همسرگزيني               

                اجازه دختر براي ازدواج       

                تفوق و رياست مرد بر خانواده             

                بي‌توجهي به بيوه‌زنان           

                خويش‌كاري خانوادگي زن و مرد         

                نازل بودن ميزان مهر و پيمان زن و شوهر        

                روز زن 

                پلي‌گامي (چندهمسري)          

                زدن و برخورد فيزيكي با زن               

                ازدواج با نزديكان ]محارم[ يا «خويدودس»         

برخي محدوديت‌ها و محروميت‌هاي زنان از اغذيه‌هاي آييني (نذورات)           

تفاوت دستمزد براي معالجه، تطهير و... در مورد زنان     

تقدم توجه حقوقي به سگ نسبت به زن (در برخي موارد) 

تلقي تابويي از زايمان، سقط فرزند و پريود زنان و سخت‌گيري شديد مذهبي و آئيني      

تلقي تابويي و تقسيم جنسيتي سوگ‌آييني              

حمايت حقوقي و اخلاقي از دختران و زنان در امور جنسي               

زنان كنيز               

برخي تشابهات فرهنگ اسلامي و زرتشتي         

گل بي‌خار كجاست؟               

جدول ويژگي‌هاي نااين‌زمانه و اين‌زمانه آيين زرتشتي در رابطه با زنان         

به احترام زرتشت به پا خيزيم              

ميزگرد زن در آيين زرتشتي (با حضور دكتر شهلا لاهيجي، دكتر اردشير خورشيديان و رضا عليجاني)      

ضميمه 1: نامه انجمن موبدان تهران   

ضميمه2: متن بدون تفسير(اوستا)       


دسترسی به کتاب

بازگشت به فهرست کتابها