شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

متن، اثر، سند

 • matnفصل‌ اول‌: ضرورت‌ بحث‌ درباره‌ نص‌
 • مقدمه‌ 
 • ضرورت‌ بحث‌ درباره‌ نص‌ 
 • گام‌هاي‌ گذشته‌ نوانديشي‌ مذهبي‌ و ضرورت‌ گامي‌ فراپيش‌ 
 • برخوردهاي‌ مختلف‌ با متن‌ در طول‌ تاريخ‌ 
 • چالش‌هاي‌ متونِ دنياي‌ قديم‌ با دنياي‌ جديد 
 • ضرورت‌ برخورد گسستي‌ ـ پيوستي‌ با تاريخ‌ 
 • برخورد گزينشي‌ نوانديشان‌ مذهبي‌ با متن‌ و چالش‌هاي‌ آن‌ 
 • انواع‌ برخورد نوانديشان‌ مذهبي‌ با چالش‌هاي‌ جديد 
 •  
 • فصل‌ دوم‌: بررسي‌ برخي‌ آيات‌ طبيعي‌ در قرآن‌
 • دو نوع‌ برخورد قرآن‌ با مسائل‌ طبيعي‌ 
 • بررسي‌ برخي‌ آيات‌ طبيعي‌ در قرآن‌ 
 • نگاهي‌ به‌ تصوير زمين‌ در متن‌ مرجع‌ و متون‌ تفسيري‌ 
 • نگاهي‌ به‌ تصوير ماه‌ و خورشيد در متن‌ مرجع‌ و متون‌ تفسيري‌ 
 • درونمايه‌ محتوايي‌ آيات‌ طبيعي‌ در قرآن‌ 
 •  
 • فصل‌ سوم‌: انواع‌ مواجهه‌ با متن‌
 • انواع‌ مواجهه‌ با چالش‌هاي‌ جديد با متن‌ 
 • نقد نظرية‌ "مصلح‌ بشري‌" دانستن‌ پيامبر 
 • نمونه‌هايي‌ از تأثيرات‌ فرهنگ‌ و دانش‌ زمانه‌ در متن‌ 
 • نمونه‌هايي‌ از وجوه‌ الهام‌بخش‌ متن‌ 
 •  
 • فصل‌ چهارم‌: نيم‌نگاهي‌ به‌ وحي‌
 • سه‌ فرضيه‌ در تبيين‌ وحي‌ در پاسخ‌ به‌ چالشهاي‌ امروزين‌ با نص‌ 
 •  
 • فصل‌ پنجم‌: مذهب‌ متن‌محور ـ مذهب‌ انسان‌محور (وجودي‌)
 • گام‌ بعدي‌ نوانديشي‌ مذهبي‌ 
 • جمع‌بندي‌: مذهب‌ متن‌محور ـ مذهب‌ انسان‌محور(وجودي‌) 
 • هسته‌ سخت‌ مذهب‌: معنا، مسئوليت‌، اميد 
 • پرسش‌ و پاسخ‌ 

دسترسی به کتاب

بازگشت به فهرست کتابها