شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

زن در متون مقدس جلد10(زن در اسلام؛1/ هم سرشتی زن و مرد/ نگاه جسم محور به زنان)

 Jeld10

فهرست مطالب

كتاب (قرآن و سير تدوين آن)

 نظريه كم‌فروغ تحريف قرآن

نقد مهندس بازرگان بر نحوه تدوين قرآن رسمي

 معرفي برخي منابع

زن در اسلام

مروري بر متدلوژي برخورد با متون مقدس در مباحث زن

 من در اين بحث در دو نقش ظاهر مي‌شوم

چند نمونه از برخوردهاي پژوهشي – تحليلي غيرمؤمنانه

 تحليل واژگاني

قصه خلقت (بهشت، عصيان و هبوط مشترك)؛ زن متهم و محكوم به نقش دومي نيست

 هم‌سرشتي زن و مرد؛ خلقت حوا از «جسم» يا «جنس» آدم؟

خلقت زوجي انسان‌ها (مساوي و مكمل)

 برتري مذكر بر مؤنث (بازتاب و همراهي با بخشي از فرهنگ مذكر دوران)

گشاده‌رويي در پذيرش دختر

 نسبت دادن آفرينش دختر و پسر به خداوند

شروع بحث زن با حمله به دختركشي

پايان عمر رسول، باز سفارش زنان

 زنان و اموال؛ مايه امتحان

 رويكرد ما در رابطه با احاديث

نفي ارث‌بري زنان (زنان به مثابه شيء يا شخص) و تأكيد بر برخورد نيك (معروف)

نگاه جسم‌محور به زنان (بازتاب ديگري از فرهنگ قومي زمانه):

 برخورد جسم‌محور با زنان در فرهنگ قبل از اسلام

سيماي زنان در بهشت

زنان كشتزار شمايند

 متعه يا صيغه (بهره‌گيري موقت)

جايگزيني (استبدال) زنان

 ازدواج با كنيزان و كنيزان شوهردار

پرسش و پاسخ

 

دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس زن در متون مقدس