شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 5. December 2020

10 - روش شناسی شریعتی (الف: دیالکتیک؛ راهنمای فهم واقعیت)

jeld-sh10فهرست مطالب

بخش اول: روش و ديالكتيك

مفهوم روش ـ روش "فهم"

حوزه‏ هاى روش: هستى ـ هستى انسانى ـ تفكر

انواع روش

امتدادى و دوسره بودن "فهم"

دو ديدگاه درباره فهم: ديدگاه آينه‏ اى (يا عكاسى) ـ ديدگاه عينكى (يا نقاشى)

روش آزمون و خطا

روش ايده و نقد

منطق صورى

ديالكتيك هگل و داعيه‏ هاى آن

فرم و محتوا، مفهوم و اسلوب ديالكتيك

سير اجمالى از كاربرد واژه و مفهوم ديالكتيك ـ ظهور و افول ديالكتيك

بخش دوم: شريعتى و ديالكتیک

مفهوم و اهميت ديالكتيك

محورهاى مهم ديدگاه شريعتى در مقوله ديالكتيك

ديالكتيك در جامعه و تاريخ

اصول مختلف در نگاه ديالكتيكى شريعتى به روند جامعه و تاريخ

     1 ـ عدم بكارگيرى متد طبيعت‏شناسى در شناخت جامعه و تاريخ

     2 ـ سيال‏ بينى و نسبى ‏نگرى

     3 ـ نگاه تاريخى

     4 ـ نگاه چندوجهى

     5 ـ روابط متقابل و پيچيده (عليت متقابل)

     6 ـ عامل اقوى

     7 ـ نقد آرمانى از بيرون

     8 ـ نقد جامعه‏ شناسى قرن نوزدهم (تك‏ انگارى ـ ثابت‏ انگارى و يكسويه‏ نگرى)

كاركرد ديالكتيك شريعتى: ديالكتيك به مثابه يك "راهنما"

دو نمونه از كاربرد مفهوم وسيع ديالكتيك: عرصه زيست‏ شناسى ـ عرصه هرمنوتيك

خصايص "ديالكتيك" در انديشه و ادبيات شريعتى

امروز چه نيازى است به ديالكتيك؟


عظيم‏ترين ديالكتيك هستى: ديالكتيك وجود انسانى و ساختار اجتماعى

     پرسش و پاسخ

دسترسی به جزوه