جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹ | Friday, 27. November 2020

3 - آرمان شریعتی (دیالکتیک جادویی واقعیت و آرمان)

jeld-sh3فهرست مطالب

كلمه شورانگيز "آرمان"

نكته اول: چه ضرورتى به بحث آرمان؟

نكته دوم: چالش با آرمانها؛ با دغدغه‏ها وضرورتهاى هر دوره‏تاريخى

نكته سوم: مبانى ديالكتيكى "آرمان"

فلسفه<------ آرمان<------ روش و سيستم

نكته چهارم: آيا آرمان "فرازمانى" وجود دارد

نكته پنجم: آيا شريعتى در هر سه فاز حركتش يك آرمان داشته است؟

نكته ششم: ديالكتيك جادويى "آرمان" و "واقعيت"

نكته هفتم: مبانى تئوريك آرمانهاى شريعتى

مسئله اصلى: "انسان" (انديويدوآليسم ماوراء سوسياليسم)

نسبت هستى و انسان در سه نگاه

دو نگاه در اومانيسم: "هر" انسانى آزاد است ـ "همه" انسانها آزادند

"مردم باورى" در نگاه شريعتى (انسان‏مدارى <------ مردم‏باورى)

برخى ديگر از مبانى آرمانهاى شريعتى

آرمانهاى شريعتى: آزادى عدالت، عشق

الگوها، مثلثهاى آرمانى شريعتى

آرمانهايمان را نجات دهيم

آرمان سه گانه جهانى، يك گفتار هميشه نقاد

دسترسی به کتاب