جمعه، ۴ مهر ۱۳۹۹ | Friday, 25. September 2020

درس هایی از تجارب «گذار» در کشورهای مختلف جهان

منتشرشده در تیتز
چهارشنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 21:27
با بررسی  گذارهای اتفاق افتاده شاید بتوان به پنج نوع گذار اشاره کرد:یک-گذار از طریق فروپاشی درونی (مانند شوروی)؛ دو- گذار از طریق معامله در بالا: در این گذار نیروهای میانه رو درون قدرت نقش آفرین اصلی هستند. هانتینگتون معتقد است بیشترین گذارها در موج سوم دموکراسی (16 مورد از 35 مورد) از این طریق صورت گرفته است(نمونه های شیلی و اسپانیا و مج...