دوشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۹ | Monday, 28. September 2020
حق فعالیت برای همگان باید به صورت یک مطالبه عمومی دربیاید! ...
بعد از انتخابات آقایان صدر حاج سیدجوادی، مهندس سحابی و دکتر یزدی در بیانیه 26 خرداد خود به کودتای انتخاباتی اعتراض کردند و اولین افرادی بودند که حاکمیت را به خیانت در امانت و امید مردم متهم و عدالت رهبری را مخدوش اعلام کردند. ...