يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021
تفاوت اصلاح طلبی و سرنگونی خواهی و تحول طلبی در نحوه چینش این مولفه ها و سناریوی ترجیحی آنها برای ایجاد تغییر است.  ...