پنجشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | Thursday, 16. August 2018
(سخنرانی کوتاه در کنگره وحدت چپ در کلن آلمان)  متن نوشتاری در صفحه داخلی... ...