چهارشنبه، ۲۶ دي ۱۳۹۷ | Wednesday, 16. January 2019
(سخنرانی کوتاه در کنگره وحدت چپ در کلن آلمان)  متن نوشتاری در صفحه داخلی... ...