دوشنبه، ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ | Monday, 23. April 2018
(سخنرانی کوتاه در کنگره وحدت چپ در کلن آلمان)  متن نوشتاری در صفحه داخلی... ...