پنجشنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | Thursday, 18. October 2018
(سخنرانی کوتاه در کنگره وحدت چپ در کلن آلمان)  متن نوشتاری در صفحه داخلی... ...