يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021
در هر دو حوزه  نسبت اقوام و مذاهب و زبانها در ایران و نسبت ایرانیان با مهاجران و یا هموطنانی با تبار غیرایرانی؛ ما شاهد نوعی «دو صدایی» گفتاری و رفتاری رایج بین ایرانیان هستیم. صدایی انسانی، مساوات گرا و ضد تبعیض و صدایی حاوی تبعیض و تحقیر و تنفر. صدایی که دیگری را حتی در سراپرده خویش به عنوان همسر میپذیرد و صدایی که حتی ترجیح میدهد دیگری در م...