يكشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸ | Sunday, 23. February 2020

پیش پرواز ایمان

سه شنبه, 20 بهمن 1377 ساعت 10:22
 بر سردر خانه ایمان نوشته ‏اند “هر کس نیاز و سؤالى ندارد، وارد نشود!” کسى که به این سؤال ها و نیازها نرسیده است، اساساً دنیایش دنیاى فردى است و تا این فردیت نشکند وارد آن باند پرواز نخواهد شد که انبیاء جاى پای شان را گذاشته ‏اند، جاده ‏اش را کوبیده‏ اند و هموار کرده ‏اند؛ تا به آن تجربه مستقیم برسد. ...