پنجشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | Thursday, 4. March 2021

در باره اسلام هراسی

منتشرشده در تیتز
دوشنبه, 14 مرداد 1398 ساعت 10:39
در تاریخ غرب، یهودهراسی و یهودستیزی داشته‌ایم، کمونیسم‌هراسی و کمونیست‌ستیزی داشته‌ایم و امروز هم اسلام‌هراسی داریم/اگر در خلأ و بدون نگاه تاریخی به مسئله نگاه کنیم ممکن است یک طرفه قاضی برویم و مقصر اصلی یا حتی انحصاری را خود مسلمان‌ها بدانیم/ در یک برخورد تاریخی قضاوت‌ها منصفانه و فروتنانه می‌شود. اما اگر تاریخ را از آخر به اول بخوانیم به همین نف...
فهرست مطالب دسترسی به جزوه صدای کلاس بخش اول
صدای کلاس بخش دوم صدای کلاس بخش سوم     ...
فهرست مطالب دسترسی به جزوه صدای کلاس بخش اول صدای کلاس بخش دوم
...
فهرست مطالب دسترسی به جزوه صدای کلاس بخش اول
صدای کلاس بخش دوم   ...
فهرست مطالب دسترسی به جزوه صدای کلاس بخش اول
صدای کلاس بخش دوم   ...
فهرست مطالب دسترسی به جزوه صدای کلاس
...
فهرست مطالب دسترسی به جزوه صدای کلاس بخش اول
صدای کلاس بخش دوم     ...
فهرست مطالب دسترسی به جزوه صدای کلاس بخش اول صدای کلاس بخش دوم
...