يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021

روش تحلیل تجسمی

منتشرشده در تیتز شنبه, 14 آذر 1394 ساعت 21:19

ravesh

به دعوت دوستان «رسام» مالزی چند جلسه درسگفتار در باره روش تحلیل سیاسی برگزار کردم. سعی کردم اندک اندوخته و تجربه ام را جمع بندی کرده و به صورت روش مند برای این عزیزان علاقه مند مطرح کنم.
شیوه «تجسمی» تحلیل، را از روش تحلیل «تفهمی» ماکس وبر در حوزه جامعه شناسی الهام گرفته ام که با مقداری بازسازی، برای تحلیل حوزه سیاسی به کار برده ام.
تصور می کنم کارآگاهان پلیس (وقتی به بازسازی صحنه جرم می پردازند) و مربیان و آنالیزورهای فوتبال (وقتی بازی احتمالی بازیکنان تیم خود و حریف را بازسازی می کنند) نیز از همین روش استفاده می کنند.
امید که مفید افتد و از نقد و نظر بعدی دوستان علاقه مند، پس از مطالعه این نوشتار، بهره مند شوم.
از عزیزان «راه سبز ایرانیان مالزی»(رسام) که این فرصت را برایم فراهم کردند و نیز در آماده سازی آن تلاش وافری داشتند، صمیمانه سپاسگزارم.

ravesh

فهرست مطالب

 مقدمه

دو حوزه بزرگ تحلیل: علوم طبیعی و علوم انسانی

 

فصل اول: مبانی تحلیل

1-معرفت شناسی

مبنا گروی و انسجام گروی

نسبت سوژه و ابژه

معرفت شناسی آینه ای

معرفت شناسی عینکی

صور فلکی

ردپایی بر شن

مبادله ای

ساختار روانی و شخصیتی و اجتماعی سوژه

جمع بندی

هرمنوتیک

 

2- نظریه اجتماعی

معرفت شناسی محض؛ روانشناسی معرفت؛ جامعه شناسی معرفت

نسبت فرد و جمع / جزء و کل / کنش گر و ساختار

نظم و تغییر / نگاه وفاقی- نگاه تضادی

دیالکتیک

جمع بندی

روش تفهمی ماکس وبر

روش تحلیل تجسمی

 

3- ایدئولوژی

4-استراتژی

5- جمع بندی

 

فصل دوم: سیر و متدولوژی تحلیل

1- خبر

منبع خبر؛ ارزیابی خبر؛ تنوع منابع

2- خبر آغاز زنجیره تحلیل

کسب خبر

پیشینیه خبر

انواع خبر

1- «تشریح» خبر/ گزینش، چینش و کشف ارتباطات جزئی اخبار// خبرنگار کارشناس

2- «تبیین» خبر/ علت یابی و کشف ارتباطات کلی اخبار// مفسر

3- «تعمیق» خبر/ تعیین نسبت خبر با مبانی فکری و استراتژیک // روشنفکر

4- «تجویز» راه حل / تلفیق تبیین با تجارب پیشین و ارائه خروجی عملی// استراتژیست

دو آفت متضاد: آفت مینی مالیسم نزدیک بینانه و آفت چشم اندازگرایی یا افق نگری دوربینانه

چند نمونه تحلیل با سبک های مختلف

 

فصل سوم: ارائه تحلیل

1-انواع بیان تحلیل

2-نکاتی راهنما برای ارائه تحلیل

مخاطب تحلیل

هدف از تحلیل

نظم منطقی «مجرد اندیش» است و نظم آموزشی «مخاطب اندیش»

ساختار تحلیل

الف – شکلی

ب – محتوایی

پیامد تحلیل

 

فصل چهارم: پرسش و پاسخ

 

ضمیمه: پیش نیازها و انواع «استراتژی» در ایران

مقدمه: چهار مولفه یک استراتژی

1- تحلیل شرایط

شرایط بین المللی

شرایط حکومت

شرایط مردم

نهادها و نیروها

2- هدف

اهداف نهایی و مرحله ای

برخی از «اهداف مرحله ای مبارزه»

3- کنشگران

کنشگران استراتژی مرحله ای «دموکراسی خواهی ملی»

4- استراتژی به عنوان نقشه راه (انواع استراتژی ها در ایران کنونی)

خط مشی آگاهی دهی و الگوبخشی

خط مشی مبارزه طبقاتی با تمرکز بر کارگران، زحمتکشان و مزد/ حقوق بگیران

مهار و عقب راندن قدرت و تحمیل مطالبات توسط جامعه مدنی

اصلاحات از بالا و در درون ساختار قدرت

تحول خواهی؛ یک استراتژی موازی و ترکیبی

از انواع خط مشی ها و استراتژی ها چه نقاطی را می توانیم اخذ و ترکیب کنیم؟

دسترسی به جزوه