شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

زن در متون مقدس جلد14(زن در اسلام؛5/ارث؛ ریاست و قضاوت زنان)

 Jeld14

فهرست مطالب

برخي تفاو‌ت‌ها (و تبعيضات) حقوقي: (ادامه)

          رياست زنان

          قضاوت زنان

ارث زنان

عدم تأكيد بر زايش (و پسرزايي)

رعايت متقابل پاكدامني و حمايت از انضباط جنسي

طرح برخي زنان به عنوان الگو براي همه انسان‌ها (نه فقط براي زنان)

 

دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس زن در متون مقدس