دوشنبه، ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ | Monday, 12. April 2021

زن در متون مقدس جلد6 (زن در آئین یهود- بخش اول)

jeldyahood1فهرست مطالب

 • موسي
 • تورات (كتاب يا كتابخانه مقدس)
 • معرفي برخي منابع براي مطالعه بيشتر

برخي ويژگي‌هاي آيين يهود

 • اوج دوصدايي‌ها
 • قوم‌گرايي بسته، بيگانه‌ستيزي
 • عدالت‌ورزي و توجه به فقرا و مظلومان (غلبه عدالت بر محبت)
 • واقع‌گرايي در مواجهه با زندگي
 • نگاه غيرتنزهي به انبياء
 • شِكوِه و اعتراض (البته مؤمنانه) رسولان به خداوند
 • فرماليسم شديد مذهبي (غلبه شريعت بر اخلاق)
 • جدال مستمر نبي‌هاي مردمي با دين و روحانيت دولتي
 • رسميت نهاد ديني
 • مجازات‌هاي خشن حقوقي و مذهبي
 • موعودگرايي (انتظار ماشيح)
 • نظريه سياسي آيين يهود
 • ديالكتيك شوم يهودگرايي و يهودستيزي (حكايت سرسختي و ماندگاري)
 • سازماندهي و داشتن محصول جمعي فكري
 • نفرت و مصلحت در برخورد با مسيح و مسيحيان
 • زندگي يهوديان در جوامع اسلامي

زن در آيين يهود

 • تحليل واژگاني
 • ميتولوژي آفرينش
 •     تقدم و موضوعيت آدم
 •     تنهايي آدم، آفرينش حوا براي آدم
 •     خلقت حوا از دنده آدم (زن همسرشت يا زائده مرد؟)
 •     ايشاه (زن، انسان مؤنث)
 •     عصيان و نافرماني زن، فلاح يا فريب و فاجعه؟
 •     مجازات زن و زمين و آدم
 •     حوا مادر همه زندگان
 • زن تجسم شر (در بخش مهمي از فرهنگ يهود)
 • نبوت زنان (چشم‌انداز آرماني تساوي‌جويانه)