يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021

زن در متون مقدس جلد5 (زن در آئین زرتشتی)

JELD5-5

 

 فهرست مطالب

 • آيين زرتشتي يا آيين زرتشت؟
 • زرتشت
 • اوستا
 • گات‌ها
 • دوآليسم توحيدي زرتشتي، يك پارادايم مستقل
 • رفرم و ضدرفرم در اوستا
 • معرفي برخي منابع براي مطالعه بيشتر

برخي ويژگي‌هاي فرهنگ زرتشتي

 • ثنويت هستي‌شناختي و انسان‌شناختي و تثليث اخلاقي
 • درون‌گرايي هندي و برون‌گرايي ايراني
 • واقع‌گرايي ايراني و واقع‌گريزي هندي
 • رياضت و انضباط نفس و بدبيني به زندگي هندي و كار و رفاه و تعادل نفس

 و خوش‌بيني به زندگي ايراني

 • پيوند با سلطنت
 • نسبت مليت و مذهب؛ قوم‌گرايي باز
 • جدايي نهاد دين و دولت
 • جاودانگي انسان و طرح و تأكيد بر آخرت
 • طرح خانواده ايزدان و اهريمنان و طرح مسئله اهريمن (شيطان)
 • بحث آخرالزمان و سه موعود (يا سوشيانت)
 • حمله به كوي‌ها (شاه – كاهنان) و كرپن‌ها (كاهنان اديان ماقبل زرتشت)
 • وجود كاست‌ها
 • نگاه و برخورد منفي با برخي حيوانات و انسان‌ه
 • خودي و غيرخودي كردن ديني
 • مجازات‌هاي خشن عرفي و مجازات‌هاي مذهبي
 • تأكيد بر عقل و خرد در انتخاب راه زندگي
 • ارزش‌هاي  اوستايي

زن در آيين زرتشتي

 • تحليل واژگاني
 • دو صدايي بودن اسطوره آفرينش در اساطير زرتشتي
 • اسطوره‌هاي ديگر در روايت پلكاني آفرينش در فرهنگ زرتشتي
 • اسطوره كيومرث، پيش‌نمونه انسان (نخستين انسان، نخستين پادشاه)
 • اسطوره مشي و مشيانه
 • اسطوره جمشيد
 • ايزدزنان
 • ديوزنان
 • جادوان و پريان
 • زنان مخاطب دعوت
 • ستايش برخي زنان
 • طرح هم‌رديف زنان و مردان
 • طرح انحصاري مردان
 • مذكرگرايي و تأكيد بر پسر
 • خويش‌كاري و نقش زنان
 • نفرت‌انگيزي نازايي زنان
 • تصوير زنان در متن
 • تأكيد بر آموزش پسران
 • زن موضوع مزد و هديه و فديه
 • زن در خانواده
 •     برتري همسرگزيني
 •     اجازه دختر براي ازدواج
 •     تفوق و رياست مرد بر خانواده
 •     بي‌توجهي به بيوه‌زنان
 •     خويش‌كاري خانوادگي زن و مرد
 •     نازل بودن ميزان مهر و پيمان زن و شوهر
 •     روز زن پلي‌گامي (چندهمسري)
 •     زدن و برخورد فيزيكي با زن
 •     ازدواج با نزديكان ]محارم[ يا «خويدودس»
 • برخي محدوديت‌ها و محروميت‌هاي زنان از اغذيه‌هاي آييني (نذورات)    
 • تفاوت دستمزد براي معالجه، تطهير و... در مورد زنان
 • تقدم توجه حقوقي سگ بر زن (در برخي موارد)
 • تلقي تابويي از زايمان، سقط فرزند و پريود زنان و سخت‌گيري شديد مذهبي و آئيني
 • تلقي تابويي و تقسيم جنسيتي سوگ‌آييني
 • حمايت حقوقي و اخلاقي از دختران و زنان در امور جنسي
 • زنان كنيز
 • برخي تشابهات فرهنگ اسلامي و زرتشتي
 • گل بي‌خار كجاست؟
 • جدول ويژگي‌هاي نااين‌زمانه و اين‌زمانه آيين زرتشتي در رابطه با زنان
 • به احترام زرتشت به پا خيزيم
 • ضميمه : متن بدون تفسير(اوستا)

 

مطالب این جزوه  در  کتاب «زن در آیین هندو و زرتشت» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

بازگشت به فهرست کلاس زن در متون مقدس