يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021

زن در متون مقدس جلد4(زن در آئین هندو)

 

JELD4-4 

فهرست مطالب

 • متون مقدس آئينه تاريخ‌اند

برخي ويژگي‌هاي اديان و انديشه هندي

 • تسامح و رياضت هندي بستر ساز دموكراسي سياسي و توسعه اقتصادي
 • تفاوت در تلقي از وحي و چگونگي تدوين كتاب مقدس در هند
 • برخي ويژگي‌هاي ريگ‌ودا و اوپانيشادها
 • معرفي چند منبع براي مطالعه
 • زن در آيين هندو
 • تحليل واژگاني (زن) در ريگ‌ودا و اوپانيشادها
 • دو روايت از داستان آفرينش انسان در متون هندي
 • ايزدبانوان و تحليلي در باره آنها
 • نگاه وحدت وجودي به زن و مرد
 • زن همراه مرد در معرفت و رياضت
 • زن براي مرد
 • مذكرگرايي
 • آموزش براي پسران
 • رسم ساتي (خودسوزي زنان بيوه)
 • زن موضوع هديه و فديه (تاوان)
 • خويش‌كاري زنان
 • تصوير زنان در متن
 • زن در خانواده
 • بي‌ارثي زنان
 • تأكيدات اخلاقي
 • مسائل عصري و غيرعلمي
 • كاست‌ها و حرامزادگي
 • زندگي شادمانه
 • جمع بندي
 • جدول ويژگي‌هاي نااين‌زمانه و اين‌زمانه آيين هندو در رابطه با زنان
 • يك سؤال از حاضران
 • پرسش و پاسخ
 • متن بدون تفسير
 • ضميمه۱ : متن بدون تفسير (ريگ‌ودا)
 • ضميمه۲: متن بدون تفسير (اوپانيشاد)

دسترسی به کتاب

بازگشت به فهرست کلاس زن در متون مقدس