دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰ | Monday, 29. November 2021

16 - شریعتی و دشمنانش (بررسی اسناد ساواک از ورود به کشور تا تعطیلی حسینیه ارشاد)

jeld-sh16فهرست مطالب

مرورى بر تصوير افكار عمومى از برخورد ساواك ـ شريعتى

انواع برخورد با چاپ گزيده‏اى از اسناد ساواك

دسته ‏بندى زمانى اسناد ساواك

آيا اسناد اين مجموعه كامل است؟

بستر اجتماعى دوران شريعتى

انواع رويكردها به مسئله بازجويى

تحليل شريعتى بدون تحليل اسناد ناقص است

دو جايى كه شريعتى بحث صريح و مستقيم سياسى كرده است

يك تصوير بسيار كلى از مجموعه اسناد

پنج الگو براى تحليل مجموعه اسناد

     1 ـ مأموريت

     2 ـ وحدت يا همكارى استراتژيك

     3 ـ برخورد از موضع ضعف

     4 ـ توبه تاكتيكى

     5 ـ برخورد بر اساس يك سناريو

دوره ‏بندى اسناد ساواك

بررسى تفصيلى و تحليل محتواى اسناد ساواك

مرورى تحليلى بر اسناد جلد اول

مرحله اول: سال 36 (نهضت مقاومت ملى)

مرحله دوم: سال 43 (ورود شريعتى به كشور)

مرحله سوم: فعاليتهاى مشهد (سالهاى 43 تا 48)

مرحله چهارم: فعاليتهاى حسينيه ارشاد (تا زندان 52)

مرورى تحليلى بر اسناد جلد دوم

 دسترسی به کتاب