جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ | Friday, 25. June 2021

12 - روش شناسی و معرفت شناسی شریعتی (پ: معرفت شناسی نسبی نگر و روش شناسی کثرت گرا و تلفیقی)

jeld-sh12فهرست مطالب

دو نوع نگاه تأويلى و هرمنوتيكى: صريح و مضمر ـ آشكار و نهفته

شريعتى، سمبليسم و هرمنوتيک

شريعتى، اساطير و هرمنوتيك

دو عرصه كاربرد هرمنوتيك در آثار شريعتى

تفسير "تأويلى" برخوردى "هرمنوتيكى" است

نوع برخورد هرمنوتيكى شريعتى

معرفت‏ شناسى شريعتى

برخى مباحث مستقيم و صريح شريعتى درباره معرفت ‏شناسى

برخى نكات معرفت‏ شناسى نهفته در آراى شريعتى

جمع بندى معرفت‏ شناسى و روش ‏شناسى شريعتى

ارتباط معرفت‏ شناسى و روش‏ شناسى

مرورى بر چند پارادايم مهم فكرى از منظر "معرفت ـ روش" شناختى

معرفت ‏شناسى نسبى‏ نگر و روش ‏شناسى كثرت‏ گرا و تلفيقى شريعتى

نه هستى ساده است و نه حقيقت سهل ‏الوصول ـ معرفت پويشى است به دنبال حقيقت

شاخص نهايى معرفت: پذيرش وجودى فردى يا جمعى

دسترسی به جزوه