جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | Friday, 4. December 2020

11 - روش شناسی شریعتی (ب: هرمنوتیک؛ راهنمای فهم متون)

jeld-sh11فهرست مطالب

چرا هرمنوتيك؟

واژه‏شناسى هرمنوتيك

نگاهى گذرا به سير تاريخى تأويل و هرمنوتيك

از هرمنوتيك خاص تا هرمنوتيك عام ـ هرمنوتيك دانش "فهم متون"

هرمنوتيك فلسفى (كالبدشكافى فهم) ـ هرمنوتيك از روش تا نظريه

چند نكته ضرورى براى ورود به بحث هرمنوتيك

تابلوى هرمنوتيك

معناى متن

زيستن در دنياى متن ـ سه نوع ارتباط با متن

انواع رويكردهاى هرمنوتيكى در رابطه با مسئله "معنا"

     1 ـ هرمنوتيك كلاسيك يا مؤلف‏گرا

     2 ـ هرمنوتيك متن‏گرا

     3 ـ هرمنوتيك ساختارشكن يا خواننده‏گرا

     4 ـ هرمنوتيك نوين يا تأويلگر متن

هرمنوتيك ديالكتيكى

جايگاه و كاركرد بحث هرمنوتيك (يادآورى)

سنجشگرى معنا

هرمنوتيك و متون مقدس

برخى پيش فهم هاى مؤثر در برخورد با متون مقدس

تفاوت مبحث "تزوير" با مبحث "قرائت"

نسبت ديالكتيك و هرمنوتيك

كاركرد اجتماعى ديالكتيك و هرمنوتيك

ديالكتيك و هرمنوتيك ـ مخالف تقليل ‏گرايى

دسترسی به جزوه