شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 5. December 2020

13 - تأثيرات گفتمان شريعتی (رادیکالیسم روشنفکری/ رادیکالیسم کاریزماتیک)

jeld-sh13فهرست مطالب

     شريعتى؛ قديس يا شيطان؟

     شاخص سنجش تأثيرات هر انديشه: داعيه ‏ها و دغدغه ‏ها ـ محصول و كاركرد

     داعيه ‏ها و دغدغه ‏هاى شريعتى

     ارزيابى تأثيرات عملكردى شريعتى

     برخى كاميابى‏ هاى شريعتى

     تفكيك آثار و تأثيرات ـ جداسازى 3 تأثير

     تفكيك نقشها در انقلاب: خشم (خمينى ـ شريعتى ـ مجاهدين)

     برخورد گزينشى نسل انقلاب با شريعتى

     شريعتى "مخالف انقلاب"، اما "معلم انقلاب"

     شراكت نافرجام دو راديكاليسم متفاوت در انقلاب

     مقايسه دو نوع راديكاليسم (فرماليست و تماميت‏خواه ـ آرمانگرا و دموكرات)

     دخالت پيشفرضهاى در مورد "مذهب" و "انقلاب" در تحليل "تأثيرات" شريعتى

      نزديك‏بينى شريعتى و عدم ارائه مدل دقيق سياسى

     شريعتى موفقترين روشنفكر ايرانى

     اگر شريعتى نبود...

     شريعتى و مذهب سياسى

     هنوز داستان تمام نشده است

     شريعتى و نيازهاى چندگانه نسل جوان

     بازخوانى شريعتى

گفتمان شريعتى

     بحثى درباره گفتمان

     گفتمان راديكاليسم روشنفكرى ـ گفتمان راديكاليسم كاريزماتيك

     اشتراكات دو گفتمان

     رابطه كاريزماتيك مبتنى بر كم‏آگاهى ـ ارادت ـ اطاعت

     راديكاليسم روشنفكرى "با" و "بى" درونمايه دموكراتيك

     مقايسه دو گفتمان

     دو طيف بزرگ متأثرين از شريعتى: سنتى‏ها ـ نوگراها

     ناكامى شريعتى در ايجاد "جهش" در جامعه ايران

     شرايط جديد و تغييرات گفتمانى آن

     بازخوانى دموكراتيك شريعتى ـ گفتمان راديكاليسم معقول و پويا

     شريعتى و راديكاليزه و دموكراتيزه كردن سنت

     قرائتهاى جديد از دو راديكاليسم

     پرسش و پاسخ

دسترسی به کتاب