جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ | Friday, 25. June 2021

8 - مفهوم پارادایم / مدرنیسم، پست مدرنیسم / الهیات جدید

jeld-sh8فهرست مطالب

طرح يك سؤال: جهان سرمايه‏ دارى يا جهان مدرن؟

مختصات هر سرمشق فكرى ـ اجتماعى: عنصر محورى ـ نگاه تاريخى ـ راهكار و راهبرد

ضرورت بحث سرمشق (پارادايم)

مفهوم سرمشق

دو حوزه اصلى و اوليه پارادايم: حوزه علمى ـ حوزه فلسفى، انسان شناختى

ويژگيهاى سرمشق فكرى تمدن جديد يا مدرنيته

     1 ـ قابل شناخت بودن پديده ‏ها

     2 ـ انسان وراى همه چيز

     3 ـ نگاه رياضى‏ وار: جزئى ـ محسوس و قابل محاسبه

     4 ـ نگاه پيشرفت گرا به تاريخ و انديشه

     5 ـ نگاه يكسان‏انگار

     6 ـ تأكيد بر همانندسازى

     7 ـ حذف پشتوانه‏ هاى متافيزيكى اخلاق

     8 ـ تقليل انسان

تفاوت دو سرمشق جديد و قديم

پست‏ مدرنيسم اپوزيسيون سرمشق جديد

نقادان و چهار محور نقد مدرنيته و تمدن جديد

اسطوره‏ سازى از مدرنيته و غرب

برخى ويژگي هاى پست‏ مدرنيسم

     1 ـ نسبيت معرفت

     2 ـ حذف ايده تكامل، حذف غايت

     3 ـ احترام به سنتها

     4 ـ بحران معنا

     5 ـ واقعگرايى متكثر به جاى يكسان‏ انگارى هم گرايانه

     6 ـ نسبت پست‏ مدرنيسم با مذهب

جمع بندى و نكاتى پيرامون مبحث "سرمشق" (ضرورت "آگاهى" بر محدوديت)

برخى سرمشقها و سنتهاى فكرى الهيات جديد مسيحى

برخى سرمشقها و سنتهاى فكرى در اسلام شناسى‏ هاى مسلمانان در تاريخ

دسترسی به کتاب