شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 5. December 2020

6 - نسبت کار فکری و سیاسی / روشنفکران و قدرت

jeld-sh6فهرست مطالب

* نسبت كار فكرى و سياسى در استراتژى شريعتى (پيوست اول)

(نقدى بر يك قرائت ارتدوكس از استراتژى شريعتى)

يك گوهر صحيح در اين قرائت نادرست

الف ـ نقد تئوريك قرائت ارتدوكس

     1 ـ نگاه غيرديالكتيكى

     2 ـ آفت "فكر ـ هدفى"

     3 ـ زايش تئورى در كدام بستر؟

     4 ـ برخورد فرماليست و فراتاريخى با استراتژى شريعتى

     5 ـ ثابت ديدن واقعيتِ سيالِ تضادهاى عينى

     6 ـ تك ‏حلقه ‏اى و زنجيره ‏اى نديدن استراتژى

     7 ـ عدم تقسيم كار

     8 ـ تأكيد مكرر شريعتى بر كار سياسى

يك كليد ديگر در تحليل آثار شريعتى ـ برخورد فرم / محتوا

ب ـ نقد كاربردى قرائت ارتدوكس

     1 ـ ابعاد عملىِ كار فكرى

     2 ـ ابعاد سياسىِ كار فكرى

تفاوت دوران ما با دوران شريعتى

     3 ـ سيال بودن درونمايه كار فكرى

* روشنفكران و قدرت (پيوست دوم)

فاصله ‏گذارى بين تحصيلكرده و روشنفكر

نفى پيش‏ افتادگى و وكالت روشنفكر بجاى مردم

نفى رهبرى مقتدايى

پديده روشنفكران مبارز

دغدغه شريعتى بر سازشكارى، ناتوانى و استحاله انتلكتوئل‏ ها

ذات نقادانه روشنفكر و مقوله قدرت

برخى نكات ديگر از درون آموزه ‏هاى شريعتى

برخى پيامدهاى مثبتِ كار اجرايى براى روشنفكران

دسترسی به کتاب