جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ | Friday, 25. June 2021

5 - استراتژی آگاهی بخش - آزادی بخش شریعتی

jeld-sh5فهرست مطالب

مفهوم استراتژى

چهار پايه هر استراتژى

     الف ـ مبانى فكرى و معرفتى

     ب ـ تحليل شرايط و ريشه ‏يابى آن

     پ ـ اصل (يا متن) استراتژى

     ت ـ عامل (يا فاعل) استراتژى

پيشينه تاريخى استراتژي ها در ايران (از دوران قاجاريه تا دهه 50)

     الف ـ استراتژى پيشرفت‏ گرا

     ب ـ استراتژى تجددگرا

     پ ـ استراتژى پارلمان‏ گرا

     ت ـ استراتژى مبارزه مسلحانه

     ث ـ استراتژى آگاهى بخش ـ آزادى‏بخش (يا روشنگرى ـ روشنفكرى)

تشريح استراتژى شريعتى

تبيين استراتژى شريعتى

* الف ـ مبانى فكرى و معرفتى استراتژى شريعتى

     1 ـ اصالت‏دهى به انسان و مردم و ديد غيرنخبه ‏گرا

     2 ـ چند بُعدى بودن آرمان

     3 ـ چند بُعدى بودن انسان

     4 ـ نگاه ديالكتيكى به جامعه و تاريخ

     5 ـ ديالكتيك منجمد

     6 ـ نگاه پوياى تاريخى

     7 ـ نقش آگاهى و فكر و انديشه در زيرسازى و برگشت‏ ناپذيرى حركت

     8 ـ نگرش كاركردگرايانه عام

     9 ـ اصلاح انقلابى

     10 ـ نقد مبارزه مسلحانه

* ب ـ تحليل شرايط و ريشه‏ يابى آن

شخصيت مذهبى جامعه ايران

مرحله تاريخى: در ابتداى رنسانس

وضعيت اقتصادى: كشاورزى، تجارى، سرمايه‏ دارى وابسته

ناموزونى و چهار فصل فرهنگى (چالش سنت / مدرنيته)

* پ ـ متن استراتژى (چه بايد كرد؟ از كجا آغاز كنيم؟)

شريعتى هيچ فضاى بازى را تجربه نكرد

استراتژى ناتمام شريعتى (تفاوت چه بايد كرد با از كجا آغاز كنيم)

استراتژى شريعتى

     1 ـ تلفيق كار فكرى و كار عملى

     2 ـ آگاهى‏ بخشى

     3 ـ كشف تضاد (شكاف) اصلى

     4 ـ بازگشت به خويش ـ تكيه بر مذهب و مليت ـ غرب شناسى

     5 ـ رنسانس فكرى و پروتستانتيزم اسلامى

     6 ـ دستگاه سازى فكرى و طرح ايدئولوژى به جاى فرهنگ

     7 ـ اجتماعى شدن، ايجاد جريان و نهادسازى

     8 ـ پيشگام ‏سازى

     9 ـ حزب‏ سازى

     10 ـ پل زدن، گسترش و عمق مردمى

خلاصه بحث

نكاتى روشنگر درباره استراتژى شريعتى

     1 ـ تفاوت تاكتيكهاى يك استراتژى كلان در فضاى باز و فضاى بسته

     2 ـ تفاوت تكيه‏ گاهها در هر مرحله

     3 ـ عدم تقليد از شخص و مرحله شريعتى

* ت ـ عامل استراتژى: روشنفكر

نقد روحانيت از منظر استراتژى

 

دسترسی به کتاب