شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 5. December 2020

4 - مدل سوسیال - دموکراسی شریعتی (مدل، برنامه و روش جهت «عرفان، برابری، آزادی»)

jeld-sh4فهرست مطالب

يك روش عام: آگاهى، حركت، نقد

يك كليد فهم: ايده‏ آل گرايى شريعتى

دلايل عدم پرداختن شريعتى به روش و مدل

روش‏هاى شريعتى در آرمان عرفان

گام نخست: شك، دغدغه؛ گستاخى فكرى و روحى

تجربه فردى شريعتى

شستشوى چشمها، به دنبال بانگ جرس (تكيه بر دانسته‏ ها به جاى نادانسته‏ ها)

ارتباط حسى با انسانهاى بزرگ؛ بيوگرافى‏ ها

خودسازى: كار، عبادت، مبارزه اجتماعى

روشهاى شريعتى در آرمان برابرى

چند "شاخص" براى طراحى مدل و روش براى عدالت

مدل سوسيال ـ دموكراسى شريعتى

كليدى ديگر در برخورد با آثار شريعتى: چگونه آراء "ناتمام" او را "تمام" كنيم؟

روشهاى شريعتى در آرمان آزادى

شريعتى حكومت دينى نمى‏ خواست

چند "شاخص" براى طراحى مدل و روش براى آزادى

روش و مدل در عرصه اجتماعى

چند شاخص براى طراحى مدل و روش در عرصه اجتماعى

روش و مدل در عرصه روابط جهانى

چند شاخص براى طراحى مدل و روش در عرصه روابط جهانى

رهبرى موقت انقلابى و دموكراسى متعهد

چند نكته در تبيين رهبرى موقت انقلابى و دموكراسى متعهد

خصومت، بى ‏دقتى و بى‏انصافى در مقايسه دو نظريه

دسترسی به کتاب