شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 5. December 2020

2 - روانشناسی معرفت: زندگی شریعتی (زندگی شریعتی در سه مرحله)

jeld-sh2فهرست مطالب

مدخل

"مقدمه" و "متن" در زندگى شريعتى

شريعتىِ "مقدمه": از تولد تا بازگشت از اروپا به ايران

آثار شريعتى در فاز صفر

سيرى در درون شريعتى: شريعتى در ميان عين‏القضات و ابوالعلاء

"متن" زندگى شريعتى

سه فاز در "متن" زندگى شريعتى

وجوه مشترك هر سه فاز

تفاوتهاى فاز 1 (دانشگاه مشهد) و فاز 2 (حسينيه ارشاد)

مشخصه‏هاى فاز 3 (پس از تعطيلى ارشاد، زندان و جريان پيكار)

آثار شريعتى در سال 23 سال حركت فكرى

سيرى مجدد در درون شريعتى

دسترسی به کتاب