جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ | Friday, 25. June 2021

1 - جامعه شناسی معرفت: دوران شریعتی

jeld-sh1فهرست مطالب

"صبورى" لازمه رهپويى ميان مسجد و ميخانه

مقدمه اول: چند نكته درباره كلاس شريعتى‏ شناسى

 مقدمه دوم: "ضرورت"هاى شناخت شريعتى

تمرين سخت پلوراليسم

ـ محور اول: دوران شريعتى

 معرفت‏ شناسى محض ـ جامعه شناسى معرفت ـ روان شناسى معرفت

انسان: خرد، احساس، منافع  عمل

 جامعه‏ شناسى معرفت

روان شناسى معرفت

 معرفت‏ شناسى محض

برخى معرفتها، نيازها و كششهاى فراتاريخى

 دوران شريعتى

شرايط عينى داخلى و جهانى

 شرايط ذهنى داخلى و جهانى

گفتمان رايج: سوسياليسم، راديكاليسم، مذهب‏ گرايى

 "منش"ها و الگوى انسانى

دولت ـ مردم ـ روشنفكران

 برخى تفاوت هاى دو دوران

پرسشها و پاسخها


دسترسی به کتاب