شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 5. December 2020

21 - هستی شناسی بشر و مسئله معنا (نگاهی اجمالی بر سیر انتولوژی و تئولوژی)

 jeld-sh21

فهرست مطالب

 

مقدمه

 جايگاه هستى شناسى

برجستگى هستى ‏شناسى، انسان‏ شناسى و معرفت‏ شناسى در سير انديشه بشر

 سير اجمالى هستى‏ شناسى بشر

هستى ‏شناسى در دنياى قديم

 هستى‏ شناسى در دوره مدرن

هستى‏ شناسى در دوره پسامدرن

 مسئله "معنا" مهمترين درونمايه هستى‏ شناسى

كشف معنا ـ اختراع معنا

هستى شناسى مذهبى

 سه حوزه كاوش هستى: علم ـ فلسفه ـ الهيات

عناوين مهمترين مباحث الهيات

سه تلقى از خداوند

 سير كلى هستى‏ شناسى مذهبى

نقد خداى فيلسوفان جديد ـ يك نمونه: ژيلسون

نگاهى اجمالى به دغدغه ‏هاى الهيون در دنياى جديد

 هستى‏ شناسى پويشى (وايتهد) نزديكترين هستى ‏شناسى به انديشه مذهبى شرقى

تحليل يك متأله وجودى (تيليش) از خداى شخصى

 هستى‏ شناسى در يك نمونه شرقى ـ مذهبى (اقبال لاهورى)

از گسست و پيوست در هستى ‏شناسى تا "اقلى ـ اكثرى" يا "كلى ـ ساده ‏سازى" دين

انواع رويكردها در تبيين نسبت خدا ـ هستى و پيامدهاى آن

 يك نمونه شرقى ديگر: هستى‏ شناسى گاندى و پيامدهاى آن

پرسش و پاسخ

 

دسترسی به جزوه

بازگشت به فهرست کلاس شریعتی شناسی