شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 5. December 2020

22 - هستی شناسی شریعتی (هرمنوتیکی، پویشی، عشق آهنگ)

 jeld-sh22

فهرست مطالب

مفهوم و جايگاه هستى شناسى در انديشه شريعتى

نقطه ثقل و دغدغه محورى هر متفكر

دغدغه محورى شريعتى: انسان و مردم ـ معنا و تغيير

رويكرد تأويلى و هرمنوتيكى شريعتى در هستى‏ شناسى

اصول هستى شناسى شريعتى

1) يكپارچگى و پيوستگى هستى و وجود

2) نمودشناسى (پديدارشناسى) بودن هستى

3) پويايى و صيروت هستى

4) معنادارى، جهت و غايت‏مندى هستى

5) خدا؛ جان، شعور و مهر هستى ـ خدا، تنهايى و عشق

6) ايده ‏آليسم ماوراى رئاليسم

طرح "توحيد" به عنوان يك جهان‏ بينى

طرح ارتباط هستى‏ شناسى با هستى اجتماعى (جامعه‏ شناسى شرك و توحيد)

شريعتى و مسئله معنا

منابع و سير تكوين هستى‏ شناسى شريعتى

يك طرح بازنشده : معاد به مثابه يك جهان ‏بينى

تفكيك دو نوع جهان ‏بينى و هستى‏ شناسى (جهان ‏بينى در ذهن و زبان ـ جهان‏ بينى متبلور در زندگى)

شريعتى و هستى ‏شناسى كهن و پيش مدرن، مدرن و پسا مدرن

     ـ شريعتى و هستى‏ شناسى پيش مدرن

     ـ شريعتى و هستى‏ شناسى مدرن

     ـ شريعتى و هستى‏ شناسى پسامدرن

نكاتى درباره هستى‏ شناسى شريعتی

چكيده‏ اى از هستى‏ شناسى شريعتى

برخى از نتايج هستى‏ شناسى شريعتی

پرسش و پاسخ

دانلود جزوه

بازگشت به فهرست کلاس شریعتی شناسی