چهارشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۱ | Wednesday, 30. November 2022

شریعتی شناسی (23)

کلاس شریعتی شناسی از تاریخ 7 تیر ماه 1378 تا تاریخ 24 بهمن ماه 1379 طی چهل و چهار  جلسه در دفتر پژوهش های فرهنگی دکتر علی شریعتی تشکیل شد. این کلاس با بازداشت مدرس آن (رضا علیجانی) در 6 اسفند ماه 1379 و تعطیلی موقت دفتر، در اوایل بحث انسان شناسی، نیمه کاره ماند.

jeld-sh1فهرست مطالب

مطالب این جزوه، در  کتاب «شریعتی شناسی 1 - رند خام» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

jeld-sh2فهرست مطالب

مطالب این جزوه، در  کتاب «شریعتی شناسی 1 - رند خام» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

jeld-sh3فهرست مطالب

مطالب این جزوه، در  کتاب «شریعتی شناسی 1 - رند خام» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

jeld-sh5فهرست مطالب

مطالب این جزوه، در  کتاب «شریعتی شناسی 2 - اصلاح انقلابی» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

jeld-sh6فهرست مطالب

مطالب این جزوه، در  کتاب «شریعتی شناسی 2 - اصلاح انقلابی» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

jeld-sh7فهرست مطالب

مطالب این جزوه، در  کتاب «شریعتی شناسی 2 - اصلاح انقلابی» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

jeld-sh8فهرست مطالب

مطالب این جزوه، در  کتاب «شریعتی شناسی 3- باز صف ها اشتباه نشود» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

 

jeld-sh9فهرست مطالب

مطالب این جزوه، در  کتاب «شریعتی شناسی 3- باز صف ها اشتباه نشود» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

jeld-sh13فهرست مطالب

مطالب این جزوه، در  کتاب «شریعتی شناسی 3- باز صف ها اشتباه نشود» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

jeld-sh14فهرست مطالب

مطالب این جزوه، در  کتاب «شریعتی شناسی 3- باز صف ها اشتباه نشود» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

jeld-sh16فهرست مطالب

مطالب این جزوه، در  کتاب «راز و رمز برخورد شریعتی و ساواک» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

 

 

jeld-sh17فهرست مطالب

مطالب این جزوه، در  کتاب «راز و رمز برخورد شریعتی و ساواک» منتشر شده است

دسترسی به کتاب

jeld-sh18

فهرست مطالب

 

مطالب این جزوه، در  کتاب «راز و رمز برخورد شریعتی و ساواک» منتشر شده است

دسترسی به کتاب