سه شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶ | Tuesday, 26. September 2017

صدا و تصویر سیاسی (170)

تبیینی از ملی-مذهبی

شنبه, 24 اسفند 1392 ساعت 17:52

انقلاب بهمن از دید نسل انقلاب

چهارشنبه, 30 بهمن 1392 ساعت 20:03

بررسی علل و عوامل کشتار67 و شرایط اجتماعی سیاسی آن دوران با شرکت ایران انصاری، علیپورنقوی و رضا علیجانی- 22 شهریورر 1392

بررسی علل و عوامل کشتار67 و شرایط اجتماعی سیاسی آن دوران با شرکت ایران انصاری، علی پورنقوی و رضا علیجانی- 22 شهریورر 1392 

دوران احمدی نژاد چگونه گذشت؟

سه شنبه, 21 خرداد 1392 ساعت 17:17