دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹ | Monday, 25. May 2020

مقالات سیاسی (283)

آقا اجازه؟!

سه شنبه, 20 مرداد 1377 ساعت 00:17

قدرت نظامى در ايران كنونى نيز هم چون گذشته تحت سيطره و كنترل قدرت سياسى قرار دارد. قدرت تحليل و ارزيابى سياسى و ارائه چشم ‏انداز و توان مديريت آن نيز برجستگى خاصى نشان نمى ‏دهد و حتى برخى نظرات و برخوردها نشانگر ساده‏ بينى سياسى و عقب ‏ماندگى تحليلى از مردم متوسط جامعه است.

نهضت‌ بيداري‌ زنان‌ در ايران‌

جمعه, 29 اسفند 1376 ساعت 08:50

سه‌ سيماي‌ نمادين‌ رهايي‌ زن‌: اشرف‌ پهلوي‌ ـ اشرف‌ دهقاني‌ ـ انگاره‌ ارشادي‌ 

تئورى استقلال، ايدئولوژيك يا استراتژيك؟

پنج شنبه, 01 ارديبهشت 1373 ساعت 18:06

 تئورى استقلال در طرح و حركت متين و عميق خويش در جوامع جهان سومى بايد به مسائل بنيادى ملى اين جوامع بپردازد و يكى از اين بنيادها تعيین جايگاه خردگرايى و آزادى در تئورى خويش مى باشد. اين نقش نبايد به شكل يك رگه، بلكه مى بايست به شكل يك چارچوب و زاويه نگرش در تحليل ابعاد مختلف اين تئورى در بيايد و به وجه مغلوبى در مجموعه اضلاع اين تئورى مبدل نگردد.