چهارشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۱ | Wednesday, 30. November 2022

دو نقد به مجری عزیز پرگار:«اتوبوس و جاده» یا «بذر و زمین»؟

منتشرشده در مقالات فرهنگی چهارشنبه, 29 دی 1395 ساعت 07:15

pargar3به عنوان یک رهرو  نواندیشی دینی اگر می خواستم تمثیلی به کار گیرم به جای جاده و اتوبوس از تمثیل زمین و بذر استفاده می کردم.

 در ابتدا فکر می کردم یک تیم مطالعاتی پشت برنامه های پرگار وجود دارد.  چون  مطالعه و احاطه بر موضوعات متعددی که مورد بحث قرار می گیرد واقعا خارج از توان یک نفر است. اما بعد متوجه شدم که چنین نیست و این بار سنگین بر دوش خود آقای کریمی است (که با کمک همکارش سرکار خانم لیلی افشار)ِ، باید ادبیات و اسناد مربوط به هر موضوع را در فرصتی محدود مورد مطالعه قرار دهد. همچنین آقای کریمی  صبوری و متانت و مدیریت خوبی برای اداره جلسات دارد که نیازی به تعریف و توضیح ندارد.

 اما این همه؛ کار ایشان را بی عیب و نقص نمی کند. یکی از برنامه هایی که از ابتدا  روی  نحوه ورود و پرداختن ایشان به موضوع  انتقاد وارد است همین برنامه اخیر گفت و گو با روشنفکران غیر دینی است. آقای کریمی با طرح یک تمثیل در ابتدای برنامه  کاملا از موضع بی طرفی خارج شد: تمثیل اتوبوس معیوب برای رسیدن به مقصودی ظاهرا واحد. این تمثیل از موضعی بالا و آن چه خود آقای کریمی به درستی در اواخر بحث نواندیشان غیردینی را مورد سئوال قرار داد یعنی از موضع عمودی و استاد- شاگردی به صورت مسئله می نگرد. در حالی که واقعیت تاریخی چنین نیست . مقایسه کارنامه دو نوع روشنفکری (چه در عرصه «تولید» حقیقت و چه در عرصه «عمل» و «تاثیرگذاری» بر روند تغییر برای رسیدن به  آنچه آقای نیکفر عدالت و همزیستی خواندند)، نشانگر نمره «بسیار» بالاتر روشنفکری دینی نسبت به  روشنفکری غیردینی در سرزمین ماست که خود بحث دیگری است . بنابراین از جهت تمثیل اگر جریانی باید از موضع بالا به تصحیح غلط دیکته های جریان دیگر بپردازد شاید مثال وارونه ای از اتوبوس معیوب طلب کند!

  در هر حال تمثیل ایشان تصوری است که روشنفکران غیردینی از پروژه نواندیشان دارند و به نظر نمی رسد ورود مجری از همین تصویر مناسب و بی طرفانه باشد.

به عنوان یک رهرو  نواندیشی دینی اگر می خواستم تمثیلی به کار گیرم  به جای جاده و اتوبوس از تمثیل زمین و بذر استفاده می کردم. در این تمثیل نواندیشان دینی می گویند برای آبادی این زمین باید هم از بذر مناسب بهره گرفت و هم زمین را بهینه سازی کرد. اصلاح بذر و بهینه سازی تدریجی زمین «تنها» راه آبادی این زمین است و بذرهای دیگر جز پوسیدگی و بی ثمری و به هدر دادن زمان و زمین و رویاپردازی در باره آبادسازی ای خیالی حاصلی نخواهد داشت. به خوبی واقفم که این تمثیل  صورت مسئله را کاملا از منظر نواندیشی دینی به تصویر می کشد و بالطبع مجری بی طرف نمی تواند با ذکر آن  از قبل پیشداوری  خاصی را بر بحث بار کند.

مدیریت  جناب کریمی در سیر بحث نیز البته  مانند همیشه مناسب و طبیعی و در مجموع  خوب و روبه پیش بود. جز یک جا در اواخر بحث که باز فکر میکنم جناب کریمی دقتی در نظر بسیار مهم یکی از شرکت کنندگان (جناب آشوری) نکردند و به جای به بحث گذاشتن این منظر مهم و پایین آوردن اهالی محترم میزگرد از منبر نقد و وعظ نواندیشی دینی و در یک سطح قرار دادن دو نحله برای گفتگویی مساوی و و رودررو، باز به موضع  خیالی از بالا به پایین نگاه کردن این عزیزان دامن زد. آن جا که جناب آشوری با عمق و دقت (و انتخاب زاویه دید تاریخی درستی که ایشان در این میزگرد بروز می دادند)، گفتند که قضیه دین کاملا قابل فروکاستن به سوسیولوژی نیست. مسئله بر می گردد به مسائل وجودی(اگزیستانسیل) ما؛ مسایل بیرون از حوزه امکان و شناخت و تجربه علمی؛ اضطراب و اگزیستانس آدمی.

نکته مهم جناب آشوری (شاید برخاسته از مطالعاتی که در رابطه با فلسفه وادیان هندی دارند)، در این جا به درستی سطح بحث را تغییر می داد و بر مزیتی که نواندیشان دینی دارند و در آنجا در واقع مدعی منتقد جریان غیردینی هستند انگشت می گذاشت و آن این که موضوع و موضع نواندیشان دینی تنها در عرصه اجتماعی نیست بلکه به درون آدمی نیز دامن می گسترد. بستر کار آنها به اضطراب های وجودی آدمی نیز مرتبط است که آنها پاسخش را در دین می جویند... .

 در اینجا جناب کریمی که می توانستند همین زاویه دید (فراموش شده در این میزگرد) را پی بگیرند، با برداشتی نادرست و شتابزده از سخنان آقای آشوری، مسئله را به سطح اضطراب های فردی ناشی ازتربیت خانوادگی و احیانا تعصب های سنتی نواندیشان دینی! تقلیل و تغییر دادند و همان مسیر از بالا به پایین نگاه کردن نحله روشنفکری غیردینی به دینی را البته از منظر سئوال و انتقاد به نحله غیردینی ادامه دادند. در حالی که موضوع می توانست حتی در حد اشاره به تفاوت های فلسفی و وجودی و انسانی دو نحله نیز توجه و تمرکز کند.

به هر حال در مجموع میزگردی بسیار خوب و روشنگر بود که سه نوع نگاه در میان نواندیشان غیردینی به دینی را نشان می داد. در نوشته دیگری به این سه نگاه خواهم پرداخت. ای کاش میزگرد پرگار به گفتگوی مستقیم و  رودرروی این دو نحله هم می پرداخت. میزگرد جدا جدای آنها البته تنوع داخلی هریک را به خوبی نشان داد.

 زیتون 29 دی 1395