چهارشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۱ | Wednesday, 30. November 2022

آیا «رهبر» از راه «بنیانگذار» منحرف شده است؟

فهرست مطالبjs13

جایگاه

شخصیت و منش

سماجت بر اشتباه

چرخش‌های کوچک و بزرگ

پراگماتیسم مصلحت‌گرایانه بر فراز آرمان‌خواهی و ارزش‌گرایی

آیا رهبر بنیانگذار از رهبر دوم تسامح و دگرپذیری بیشتری داشته است؟

"تفاوت" و نه "تعارض" رهبر دوم با بنیانگذار جمهوری اسلامی


دسترسی به جزوه

برگشت به صفحه جزوات سیاسی