شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

متدولوژی بررسی نسبت دین با دنیای جدید

فهرست مطالبjf24-methodology

بخش اول:متون مقدس و دنیای جدید

پیش گفتار
دوصدایی بودن متون مقدس

آزادی

دموکراسی

حقوق بشر

عدالت

حقوق زنان

اساطیر؛ ادیان؛ اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌های جدید

سه نوع نگاه به تاریخ

برخی چالش‌های مهم متون مقدس در مواجهه با دنیای جدید

بخش دوم : انواع برخورد با چالش‌های دین با دنیای جدید

برخورد اول در نگاه غیر مؤمنانه : رویکرد دین‌ستیزانه
برخورد دوم در نگاه غیر مؤمنانه : رویکرد تحلیلی
چهار نحوه برخورد مومنانه

یک) برخورد اعتقادی – سنتی

دو) برخورد توجیهی علمی و عقلی

سه) برخورد تأویلی – اجتهادی

چهار) رویکرد تاریخی – الهامی

دو مثال برای مقایسه رویکردهای مختلف با یکدیگر

بحث طلاق

چهارده رفرم در مسئله طلاق به نفع زنان در قرآن

بحث ارث: جهشی بزرگ به نفع زنان

مزیت نگاه تاریخی- الهامی بر سایر رویکردها
بررسی بعضی سؤالات درباره رویکرد تاریخی- الهامی
جمع‌بندی بحث

 

دسترسی به جزوه

برگشت به صفحه جزوات فرهنگی