شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

جامعه شناسی تزویر در قرآن

فهرست مطالبjf22-tazvir

 

مقدمه
نکته اول) واقع گرایی منصفانه قرآن
نکته دوم ) برخورد تکثر گرایانه و متسامح قرآن
نکته سوم ) نظریه اصلی قرآن در رابطه با جامعه شناسی تزویر

دین‌فروشی برای کسب زر و زور
نکته چهارم ) ویژگی‌های تزویر گران
نکته پنجم ) نوع نگاه تزویر گران به مردم
نکته ششم ) نوع برخورد قرآن با تزویر گران
نکته هفتم ) معرفی کارکرد‌های تزویر گران در قرآن
کلام پایانی
پرسش و پاسخ

 

دسترسی به جزوه

برگشت به صفحه جزوات فرهنگی