شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

ارزیابی اجمالی و سرمشق‌های نواندیشی دینی

فهرست مطالبjf17

فرم و محتوا در حرکت شریعتی (نياز زمانه: رنسانس فكرى يا رنسانس ايدئولوژيك؟)

شرايط عمومى دوره شريعتى (يك دهه: نيمه دوم دهه 40 و نيمه اول دهه 50)

1 ـ دولت و سياست

2 ـ مردم

3 ـ روشنفكران

خطوط كلى حركت شريعتى

برخى ويژگيهاى عمومى دوره كنونى

1 ـ دولت و سياست

2 ـ مردم

3 ـ روشنفكران

پيوندى جديد با نگرش "چه بايد كردى" شريعتى

رنسانس فكرى

ضرورت يك ايدئولوژى ملى ـ مذهبى

 

حال و آينده نوگرايى دينى در ايران

مفهوم نوگرايى دينى

تاريخچه نوگرايى دينى

نوگرايى دينى در ايران

برخى ويژگيها و كاركردها

يك جمعبندى كلى

يك نحله جديد نوگرا

وظايف كنونى براى چشم ‏انداز آينده

نگاه جهانى

 

احیای دینی – احیای ملی

1 - چند اصل يا شاخصه براى نقد نوگرايى (تئوريك و پراتيك)

2 - هويت نوگرايى دينى

3 - نكاتى انتقادى - تكميلى بر لايه ‏هاى هويت نوگرايى

4 - نگاهى فراپيش: رنسانس فكرى - وحدت ملى - ترقى اجتماعى

 

تشیع سرخ یا تشیع سه رنگ ایرانی؟

فصل اول ـ وضعيت كنونى انديشه نوگرايى دينى از يك نگاه

فصل دوم ـ علل ماندگارى شريعتى

 

گونه‌شناسي‌ پارادايم‌هاي‌ اسلام‌شناسي‌ معاصر

طرح‌ يك‌ پرسش‌: جهان‌ سرمايه‌ داري‌ يا جهان‌ مدرن‌ 

ضرورت‌ بحث‌ سرمشق‌ (پارادايم‌) 

مفهوم‌ سرمشق‌ 

ويژگيهاي‌ سرمشق‌ فكري‌ تمدن‌ جديد يا مدرنيته‌ 

نقادان‌ و چهار محور نقد مدرنيته‌ و تمدن‌ جديد

برخي‌ ويژگيهاي‌ پست‌مدرنيسم‌

جمع‌بندي‌ و نكاتي‌ پيرامون‌ مبحث‌ "سرمشق"

برخي‌ سرمشقها و سنتهاي‌ فكري‌ الهيات‌ جديد مسيحي

برخي‌ سرمشقها و سنتهاي‌ فكري‌ در اسلام‌شناسي‌ مسلمانان‌ در تاريخ

نوانديشان‌ جديد مذهبي‌ و ضرورت‌ شناخت‌ سنت‌ فكري‌ آنها

هفت‌ شاخص‌ براي‌ گونه‌ شناسي‌ سرمشقهاي‌ اسلامشناسي‌ نوانديشان

1 ـ نسبت‌ با سنت‌ و اسلام‌ حوزوي‌ و معارف‌ تاريخي‌ مسلمانان‌

2 ـ فلسفه‌ دين‌ و نسبت‌ دين‌ با علوم‌ عصر و زندگي‌ بشر

3 ـ روش‌ (متدلوژي‌)

4 ـ برخورد با مدرنيته‌ و تمدن‌ جديد غرب‌ و مسئله‌ ملي‌

5 ـ برخورد با شريعت‌

6 ـ نسبت‌ با سياست‌ و حكومت‌؛ آزادي‌ و عدالت‌

7 ـ نگاه‌ اجتماعي‌ ـ تاريخي‌ و راهكار (پروژه‌)

جمع بندي‌: مقايسه‌ پنج‌ پارادايم‌ اسلام‌شناسي‌ معاصر

پارادايم‌ وجودي‌ ـ اجتماعي‌ راديكال‌ شريعتي‌  دسترسی به جزوه

برگشت به صفحه جزوات فرهنگی