شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

تغيير جايگاه‌ "مذهب‌" در ايران‌ كنوني‌

فهرست مطالبjf15


مقدمه‌ و يادآوري‌ 

تحليل‌ شرايط‌ و تأثير آن‌ در استراتژي‌ 

يك‌ اصل‌ طلايي‌ و چهار نقش‌ مذهب‌ در آراء و پروژه‌ شريعتي‌ 

       1 ـ نوزايي‌ فرهنگي‌ 

       2 ـ آگاهي‌دهي‌ و انگيزش‌ اجتماعي‌ 

       3 ـ هويت‌ سازي

       4 ـ رهايي‌ انسان‌ 

انديشه‌ دومركزي‌ بيضي‌وار شريعتي‌ 

شرايط‌ جديد و لزوم‌ تجديد نظر در چهار نقش‌ مذهب‌ 

عبور از توهم‌ فراگيري‌ 

مخاطب‌ جرياني‌ ـ مخاطب‌ سيال‌ 

فرآورده‌ بدون‌ فرآيند؟ ميوه‌ بدون‌ ريشه‌؟ 

نوزايي‌ فرهنگي‌: 

       از اولويت‌ خارج‌ شدن‌ تكيه‌ اصلي‌ بر مذهب‌ 

آگاهي‌ دهي‌ و انگيزش‌ اجتماعي‌: 

       تبديل‌ اسلام‌گرايي‌ از راه‌ حل‌ ملي‌ به‌ راه‌ حل‌ حزبی 

هويت‌ سازي‌: 

       هويت‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ 

رهايي‌ انسان‌: 

       معناگرايي‌ و معنويت‌ 

تغيير مسير پروژه‌ شريعتي‌ ـ اجبار در گذر از عصر روشنگري‌ 

تبديل‌ مذهب‌ از يك‌ پروژه‌ اجتماعي‌ به‌ يك‌ پروژه‌ انساني‌ 

 

دسترسی به جزوه

برگشت به صفحه جزوات فرهنگی