يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021

کینه و تحقیر در رد صلاحیت حسن خمینی

منتشرشده در فیسبوک چهارشنبه, 21 بهمن 1394 ساعت 19:52

دلیل عدم احراز و رد صلاحیت آقای حسن خمینی بسیار ماهرانه نوشته شده است. متنی که در ادبیات حوزوی نوعی تحقیر در خود نهفته دارد و حکایت گر کینه ها و برنامه های دراز مدت تری است:
«اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد» احراز نگردید.
تعابیر«در حدی که» و «بعضی مسائل فقهی» بسیار موذیانه و ماهرانه است. در ادبیات حوزوی فرد می تواند دو نوع اجتهاد داشته باشد: مطلق و متجزی.
اجتهاد مطلق یعنی اجتهاد در همه ابواب فقه و متجزی یعنی در بعضی ابواب آن. وقتی گفته می شود اجتهاد سید حسن در حد استنباط «بعضی مسائل فقهی» هم نیست اشاره به نوع دوم اجتهاد دارد و این نوعی منکوب و تحقیر کردن توان و سواد درسی حوزوی اوست.
حسن خمینی فقط نامزد مجلس خبرگان نیست بلکه یک کاندیدای احتمالی رهبر بعدی هم تصور می شود. در این عدم احراز و در واقع رد صلاحیت هر دو مسئله نشانه گرفته شده است. در باره دلایل این امر به طور خاص و انتخابات خبرگان و رقابت مهم و نمادین در تهران (و معدود نقاطی دیگر) به طور عام، بعدا باید بیشتر نوشت...

فیس بوک 21 بهمن 1394