چهارشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۹ | Wednesday, 30. September 2020

دیدار آقای خامنه ای با پاسداران بازداشت کننده نظامیان آمریکایی در خلیج فارس

منتشرشده در فیسبوک یکشنبه, 04 بهمن 1394 ساعت 19:08

آیا آقای خامنه ای دوگانه برخورد می کند؟
در همان هنگامی که بازداشت ملوانان آمریکایی با این چنین لبخند و تشویقی مواجه و کار خدا معرفی می شود؛ قوه قضائیه تحت امر ایشان چند زندانی ایرانی-آمریکایی را علیرغم ادعاهای قبلی شداد و غلاظ مبنی بر جاسوس بودن، طی تعامل و تبادلی با آمریکایی ها آزاد می کند. همین ملوان ها نیز با کمال احترام نگه داری شده و با حداکثر سرعت باز توسط همین سپاه تحت امر به عنوان اینکه دچار خطای سهوی شده اند، آزاد می شوند. و البته هر دو کار نیز مثبت و معقول است.
حال این لبخندها و تشویق ها به دنبال چیست؟ آیا نمی خواهد به نظامی – امنیتی ها که اعضای حزب نامرئی رهبر هستند چنین بفهماند و بقبولاند که همین حرف های مطرح شده در این دیدار، اصل نظر ماست و آن عمل ها و نرمش های البته قهرمانانه، مصلحت و حکمتی دیگر دارند و به اعضای حزب شان قوت قلب و روحیه و اعتماد به نفس بدهد؟ اما اطمینان و اعتماد به نفس برای چی؟
دیگر آشکار شده است که در رابطه با مدیریت و سیاست کشور در سطوح فوقانی قدرت دو نگاه وجود دارد: یکی معتقد است در سطح جهانی باید به تنش زدایی با قدرتهای بزرگ پرداخت و به خصوص به آمریکا نزدیک شد و دیگری معتقد است باید به منازعه با استکبار ادامه داد و به روسیه نزدیک شد. در رابطه با منطقه نیز یکی معتقد است باید به تنش زدایی با کشورهای پیرامون پرداخت و دیگری معتقد است باید به ستیز با پایگاه های دشمن در منطقه و دفاع از محور مقاومت به هر قیمت ممکن پرداخت و این جنگ نیابتی دفاع از دروازه ها و حریم امنیت کشور هم هست. در عرصه داخلی نیز باز یک دید معتقد است باید به تنش زدایی داخلی در چارچوب باورمندان مختلف نظام پرداخت و امکان رقابت درون سیستمی را فراهم ساخت. و دیگری معتقد است برخی نیروهای داخلی تحت نفوذ دشمن اند و باید به سختی راه را بر آنان بست.
این لبخند و تشویق ها نوعی بیان سمبلیک این امر است که رهبر به کدام سیاست معتقد است و در کدام صف قرار دارد. این ها را اگر در کنار دفاع ایشان از نیروهای مومن و جان بر کفی که گاه در حمله به برخی سفارت خانه ها دچار خطاهای سهوی می شوند!، قرار دهیم پازل سیاست در ایران تکمیل می شود: نرمش قهرمانانه و کوتاه آمدن در بیرون طبق احکام ثانویه برای حفظ نظام؛ حال چه در برابر پنج به علاوه یک و چه در صورت نیاز در برابر رقبای منطقه ای، ولی پیگیری سیاست های اصلی و کلان جهانی و منطقه ای و داخلی بر اساس یک تحلیل منسجم و البته مبتنی برنگاه امنیتی دشمن/ توطئه محور.
پر واضح است این نگاه به پیاده نظام هایی توجیه شده و با اعتماد به نفس و در حمایت دائمی نیاز دارد که در رقابت ها و تصفیه های داخلی همیشه حاضر یراق باشند. مسائل بیرونی را هم در حد شعار و یا اقدامات پرهزینه و کم فایده سیاسی- تبلیغی می شود مدیریت کرد...

فیس بوک 4 بهمن 1394

http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=32072