چهارشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۹ | Wednesday, 30. September 2020

قانون شکنی وزارت کشور در رد صلاحیت ملی - مذهبی ها

منتشرشده در فیسبوک چهارشنبه, 16 دی 1394 ساعت 11:29

حداقل! هیئت های اجرایی وزارت کشور باید طبق شعارهای دولت کاملا منطبق بر قانون عمل کنند. رد صلاحیت ملی - مذهبی های ثبت نام کرده برای انتخابات باید منطبق بر استعلام یکی از چهار منبع باشد وگرنه عملی غیر قانونی و کاملا سیاسی و عین رفتار شورای نگهبان است.
هم چنین اگر این رد صلاحیت ها متکی به استعلام از وزارت اطلاعات باشد و آن وزارت فردی را صرفا به خاطر ملی - مذهبی بودن یعنی عقایدش رد کرده باشد نیز باز همان مسئله بالا مصداق دارد و نشانگر آن که بخش مهم امنیتی دولت هم چنان دست رقیب و دیدگاه هایش قرار دارد و دولت در این حوزه به وعده های انتخاباتی اش به مردم عمل نکرده است.

فیس بوک 16 دی 1394