جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | Friday, 14. August 2020

رضا معینی ضامن آهوان رمیده...

منتشرشده در فیسبوک سه شنبه, 09 تیر 1394 ساعت 10:43

آقای رضا معینی را همه روزنامه نگاران ایرانی می شناسند. به خصوص آن هایی که همچون آهوانی رمیده از جور و ستم اند...

رادیو فرانسه برنامه ای در باره این دلسوز زحمتکش عرصه رسانه (چه روزنامه نگاران ایرانی و چه غیرایرانی) تهیه کرده که نقاط ناگفته ای از زندگی آقا رضا را هم به همراه دارد. برخی شان را برای اولین بار می شنویم.

نهم تیرماه 1394