جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | Friday, 14. August 2020

تجربه گرانبهای کیوان صمیمی

منتشرشده در فیسبوک یکشنبه, 07 تیر 1394 ساعت 10:37

کیوان صمیمی در دهه هفتم عمرش به تجاربی گرانبها در تفکر و سیاست؛ بینش و روش رسیده است و محصول آن را در دو عبارت جامعه مدنی و اخلاق(منش) پیوند داده است. می توان بر جمع بندی های او نقد هم داشت اما نمی توان بی اعتنا بود. مخصوصا وقتی بر پیوند اخلاق و جامعه مدنی تاکیدی مکرر می کند. این حاصل زندگی زیسته و گوشت و خونی اوست. مصاحبه اخیر وی با سایت کلمه مروری است بر این تجربه.
بخش طلایی سخنان راهگشای او جایی است که بر خطرات جاه طلبی ها و خود محوری ها و شهرت طلبی ها و رقابت های ناسالم و ... در حرکات جمعی و مدنی تاکید می ورزد. به خصوص در این پاراگراف:
راهکارها معمولا زمان بر است و یک اشکال ما هم این است که عجول هستیم. با این حال راهکار اصلی همان توجه به گسترش گفتمان اخلاق مدار است و شخصا پروژه اصلی خود را اینگونه تعریف کردم که البته شاید سالهای زیادی این پروژه طول بکشد اما یک کار زیربنایی است. اگر حرکت های مدنی با گسترش اخلاق همراه نباشد حتی اگر یک جامعه مدنی موقت هم شکل بگیرد پایدار نخواهد بود. کنشگران مدنی باید در اجرای قانون پافشاری کنند و از زیاده خواهی و خودخواهی ها و شهرت طلبی و رقابت های ناسالم بپرهیزند البته این را هم در نظر داشته باشند که وقتی محکم پای اجرای قانون می ایستند باید هزینه آن را هم بپردازند. ما باید به همراه کنش‌گری اجتماعی، اخلاقی‌شدن را از خودمان شروع کنیم و البته خیلی هم سخت است ولی شادی‌آفرین و نتیجه‌بخش هم هست و حتی هدف پیامبران هم همین بوده؛ بعثت لاتمم مکارم‌الاخلاق.

هفتم تیرماه 1394